МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Международная Академия Образования и Науки
HALYQARALYQ BІLІM JÁNE ǴYLYM AKADEMIIASY

+7-705-258-7545

Конференции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических конференциях проводимых Международной Академией Образования и Науки.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!!

 

     2021 жылдың 30 қаңтарында Халықаралық Білім және Ғылым Академиясы (Нұр-Сұлтан қаласы) «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференцияны (бұдан әрі -Конференция) өткізеді. Конференция «Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында өтеді.

 

Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және мәдениет саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының оқытушылары (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары, жалпыжәне арнайы мектептер), жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, білім беру бөлімдерінің (бөлімдердің) мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар шақырылады.

 

     Конференцияға қатысу үшін материалды 2021 жылдың 29 қаңтарға дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 20-00) conference@bilimacademy.kz мекен-жайына жіберу керек.

     30 қаңтар күні Конференция өтеді. Конференция қорытындысы бойынша материалдар Жинағы шығарылады.  Конференцияның барлық қатысушыларына қатысу сертификаттары (электронды нұсқа) беріледі.

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

 

     30 января 2021 года Международная Академия Образования и Науки (город Нур-Султан) проводит ІІ Международную научно-практическую интернет конференцию «ИННОВАЦИИ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» (далее – Конференция). Конференция пройдет в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру».

 

К участию приглашаются отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области образования, науки и культуры, педагоги организаций образования (организации дошкольного образования и обучения, общеобразовательные и специальные школы), преподаватели вузов и колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, работники организаций культуры, неправительственные общественные организации.

 

     Для участия в Конференции необходимо до 29 января 2021 года включительно (20-00 по времени Нур-Султана), отправить материал на электронный адрес conference@bilimacademy.kz. Вместе с работой необходимо заполнить и отправить заявку по форме.

      30 января пройдет работа Конференции. По итогам Конференции будет издан Сборник материалов.  Все участники Конференции награждаются сертификатами участника (электронный вариант).

ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» СБОРНИК «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» СБОРНИК «КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУК В XXI ВЕКЕ» ЖИНАҚ «МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ БІЛІМ: XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҒЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» СБОРНИК «ИННОВАЦИИ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ ДАМУ АСПЕКТІЛЕРІ» СБОРНИК «АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ДАМЫҒАН ҚОҒАМНЫҢ ИНДИКАТОРЛАРЫ» СБОРНИК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТОГО ОБЩЕСТВА»
ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ ДАМУЫНА ПАНДЕМИЯНЫҢ ӘСЕРІ» СБОРНИК «ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференция СБОРНИК ІІ Международная научно-практическая интернет конференция «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» ЖИНАҚ «II МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ БІЛІМ: XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҒЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» СБОРНИК «КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУК В XXI ВЕКЕ II»

INTERNATIONAL EDUCATION AND SCIENCE ACADEMY. НУР-СУЛТАН 2019 г.